Jubileusz szkoły klubowej w Kutnie
21 maja 2022

         Z wielką radością uczestniczyłam w Jubileuszu „Szkoły przy Oporowskiej” w Kutnie. Wreszcie został przerwany stan „letargu” kontaktów szkół klubowych spowodowany pandemią – dzięki Maciejowi Pawłowskiemu, który zadbał o zaproszenie mnie, mogłam reprezentować Towarzystwo Szkół Staszicowskich na wspaniale przygotowanej uroczystości, która odbyła się 29 kwietnia 2022 r. Okazja była znakomita: 70-lecie powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 60-lecie powstania Technikum, 30-lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego, 30-lecie nadania Zespołowi Szkół Nr 1 w Kutnie imienia Stanisława Staszica. Trzeba tu podkreślić, że niedługo po nadaniu imienia Staszica Szkoła stała się aktywnym „klubowiczem”, angażując się w prace TPSS i upowszechnianie postaci, myśli społeczno-filozoficznej oraz działalności publicznej Patrona. Mamy nadzieję, że nawiązana „nić porozumienia” z panią dyrektor Agnieszką Wajgner-Matusiak zaowocuje stałym kontaktem i dobrą współpracą ze staszicowskimi szkołami. Polecam zajrzeć na szkolną stronę, gdzie znaleźć można nie tylko relację z Jubileuszu

(http://www.staszickutno.pl/szkola/?p=10541#more-10541), ale też ciekawy i wzruszający film historyczno-wspomnieniowy (http://www.staszickutno.pl/szkola/?p=67).

            Przy okazji Święta Szkoły w Kutnie skojarzyłam daty i okazało się, że TSS w tym roku również obchodzi swój Jubileusz – 35-lecie istnienia! Przypomnijmy więc także naszą historię, której demiurgiem i jednocześnie kronikarzem jest Bronisław Bury.

 

           „Początki ruchu intelektualno-etycznego, z którego wyrósł Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich, sięgają połowy lat 80. XX wieku. Wiążą się one nierozerwalnie z działalnością byłego Instytutu Kształcenia Zawodowego i jego ówczesnego dyrektora prof. dra hab. Stanisława Kaczora. Ten ruch rodził się w trakcie organizowanych przez Instytut corocznych spotkań nauczycieli-praktyków z przedstawicielami nauki. W stąporkowskim sympozjum (4-5 maja 1987), zapoczątkowującym w sensie formalnym rozwijający się do dziś ruch pedagogiczno-społeczny w szkołach staszicowskich, uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa i rad pedagogicznych szkół zawodowych noszących imię Stanisława Staszica w Szczecinie, Małkini, Białymstoku, Opolu, Siedlcach, Kielcach, Kłaninie, Zawierciu, Brzegu, Gubinie, Chorzowie, Krośnie, Lidzbarku Warmińskim, Płońsku, Nowym Targu, Ząbkowicach Śląskich oraz Stąporkowie. W tym pierwszym ogólnopolskim sympozjum szkół staszicowskich uczestniczyli pośrednio, przekazując deklaracje uczestnictwa i referaty, także przedstawiciele szkół zawodowych noszących imię Stanisława Staszica w Krajence, Pile, Sosnowcu, Słupsku, Kamieniu Pomorskim oraz Bydgoszczy. Powstał wówczas pomysł założenia Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich, który miał stać się organizacyjną platformą współpracy i współdziałania kierownictwa, nauczycieli i samorządów uczniowskich. Dla urzeczywistnienia tego zamysłu powołana została grupa inicjatywna w składzie: Bronisław Bury (Stąporków), Wiesław Czermak (Lidzbark Warmiński), Tadeusz Jakubowski (Siedlce) i Marian Kordykiewicz (Małkinia). Grupa ta, pracująca pod przewodnictwem Bronisława Burego, miała za zadanie (korzystając z pomocy Instytutu Kształcenia Zawodowego) opracowanie projektów niezbędnych dokumentów dla sądu rejestracyjnego oraz zorganizowanie kolejnego sympozjum w celu przyjęcia programu działania klubu.

           W latach 1987-2010 Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich (od roku 1990 klub szkół formalnie zrzeszonych w TPSS) zorganizował ponad 30 ogólnopolskich spotkań uczniów i nauczycieli ze wszystkich regionów kraju. Były to spotkania i imprezy o charakterze popularnonaukowym (wspomniane już sympozja i finały etapu centralnego kolejnych edycji konkursu wiedzy o patronie szkoły, konkursy twórczości artystycznej tematycznie związane z postacią Stanisława Staszica, konkursy dla nauczycieli na scenariusze zajęć edukacyjnych itp.), spotkania o charakterze sportowo-turystycznym (rajdy „szlakami Stanisława Staszica”, turnieje sportowe dla uczniów szkół klubowych, wycieczki krajoznawcze itp.) oraz inne spotkania integrujące społeczności szkół klubowych (seminaria nauczycielskie, spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich, wakacyjna wymiana turystyczna uczniów i nauczycieli itp.). To tylko część dorobku stowarzyszenia i klubu. Głównym dorobkiem jest jednak to, co dobrego wydarzyło się w tym czasie w szkołach klubowych, co miało bezpośredni bądź pośredni związek z aktywnością tych szkół w zbiorowym staraniu się, by »być narodowi użytecznym«”.

 

          Więcej o historii naszego stowarzyszenia i klubu można przeczytać w monografii wydanej z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich (Bronisław Bury, Być Narodowi Użytecznym, Stąporków-Warszawa 2008; tekst monografii jest dostępny w pliku PDF).

         Postarajmy się uczynić jak najwięcej, aby nasz ogólnopolski staszicowski ruch intelektualno-etyczny nadal inspirował i wspierał współdziałanie szkół w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń, które sprzyjają integracji oraz cennej wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli.

 

Beata Baszczyńska-Misztal

 

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich